• Pagina afdrukken:print
  • Tekstgrootte aanpassen:AA A

  Privacybeleid

  Bioness Inc. ('Bioness', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze') hecht erg veel waarde aan de privacy van websitebezoekers. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke maatregelen Bioness heeft getroffen ter bescherming van uw privacy bij het gebruik van www.bioness.com en andere websites die het eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door Bioness ('Site'). Lees het volgende voor meer informatie over ons Privacybeleid. IN DIT PRIVACYBELEID WORDT BESCHREVEN HOE GEGEVENS DIE VIA DEZE SITE OVER U WORDEN VERZAMELD, KUNNEN WORDEN GEBRUIKT EN BEKENDGEMAAKT EN HOE U TOEGANG TOT DEZE GEGEVENS KUNT VERKRIJGEN. LEES DE TEKST ZORGVULDIG DOOR. Deze Site verschaft geen geneeskundig onderzoek of medische behandeling of advies maar verstrekt alleen algemene informatie over onze producten en diensten. U dient uw zorgprofessional te raadplegen omtrent de geschiktheid van onze producten en diensten. Bioness kan u dienaangaande niet adviseren. BEL IN NOODGEVALLEN 112.

  Dit Privacybeleid maakt deel uit van en is onderhevig aan de Gebruiksvoorwaarden. Verstrek Bioness alleen gegevens en gebruik de Site alleen als u akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden. Als u de Site blijft gebruiken nadat het Privacybeleid is gewijzigd, geeft u hiermee aan in te stemmen met de wijzigingen voor gegevens die na de wijzigingsdatum worden verzameld. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op gegevens die wij online via deze Site verzamelen, niet op informatie die u ons op andere wijze verstrekt, bijvoorbeeld per post, e-mail of telefoon of in het kader van een transactie of onderzoek.

  Overzicht

  In deze beleidsverklaring worden onze privacypraktijken uiteengezet. Er wordt met name ingegaan op:

  • Persoonsgegevens die via onze Site worden verzameld
  • Beoogd gebruik van deze persoonsgegevens
  • Opties die beschikbaar zijn voor opt-in/opt-out, het verzamelen van gegevens en het gebruik en de verspreiding van de gegevens
  • Beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen het verlies of misbruik van gegevens onder het beheer van Bioness
  • Handhaving van de juistheid van uw gegevens

  De details

  In het algemeen kunt u onze Site bezoeken en informatie oproepen zonder individuele gebruikersgegevens (afgezien van de hieronder gedefinieerde Technologische gegevens) te verstrekken. Als u inhoud van deze Site downloadt of ons e-mailt, is deze inhoud onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden, eventuele andere bepalingen of voorwaarden op de desbetreffende pagina's en (indien van toepassing) de bepalingen en voorwaarden van de eigenaar van deze inhoud. Op bepaalde pagina's van de Site wordt u mogelijk verzocht ons beveiligde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld productinformatie) toe te zenden. Of u op dergelijke verzoeken ingaat, bepaalt u echter zelf. Individuele gebruikersgegevens die via de Site worden verzameld, zijn persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, fysieke adres en geboortedatum, en andere door u ingediende gegevens.

  Bioness verzamelt persoonsgegevens en andere informatie over u wanneer u Bioness via de Site informatie toestuurt, wanneer u pagina's op de Site opent en wanneer u berichten verzendt naar of downloadt van de Site. Bioness kan de over u verzamelde gegevens combineren met informatie die we van derden, gelieerde bedrijven of andere instanties hebben verkregen. De verzamelde gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens, kunnen door Bioness worden gebruikt voor intern onderzoek, marketing, promotieacties en public relations, conform de voorwaarden van ons Privacybeleid. Bioness zal uw persoonsgegevens niet vrijgeven, overdragen, verkopen of op andere wijze doorspelen aan derden,

  met uitzondering van het moederbedrijf, de dochterbedrijven en de gelieerde bedrijven van Bioness en (i) de werknemers, leveranciers en/of contractanten van deze respectieve bedrijven, (ii) onze distributeurs en inrichtingen die onze producten en/of diensten installeren of onderhouden of ermee werken, en/of (iii) onze licentiegevers en/of leveranciers ('Aangegeven partijen'), tenzij anders wordt vermeld in dit Privacybeleid of u Bioness hiervoor toestemming geeft. De overdracht van uw persoonsgegevens is te allen tijde onderworpen aan het Privacybeleid van Bioness. Bovendien kan Bioness persoonsgegevens delen met partijen met wie de Aangegeven partijen een contractuele relatie hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, partijen die u via een bericht of op andere wijze naar de Site hebben geleid en die in dienst zijn

  van of optreden namens Aangegeven partijen (en die op hun beurt ook als 'Aangegeven partijen' worden beschouwd), op voorwaarde dat dergelijke partijen ermee instemmen dat deze informatie onderworpen is aan dit Privacybeleid en/of als vertrouwelijke informatie van de Aangegeven partijen zal worden gehandhaafd. Bioness zal uw beveiligde persoonlijke gegevens niet vrijgeven, overdragen, verkopen of op andere wijze doorspelen aan derden voor direct-marketingdoeleinden (zodat zij u producten of diensten kunnen aanbieden). Mogelijk zullen we dergelijke gegevens echter wel verstrekken aan derden die ons diensten verlenen of die betrokken zijn bij het verkopen of op de markt brengen van onze producten of diensten, of die ons helpen met u te communiceren of u service te verlenen.

  U stemt er bovendien onherroepelijk mee in dat Bioness alle door u verstrekte gegevens vrijgeeft ingevolge een verzoek van wetshandhavers of indien dit door de wet wordt vereist of door Bioness redelijkerwijs nodig wordt geacht om (i) de wet na te leven of de rechtsgang in acht te nemen, of (ii) de rechten of het eigendom van Bioness of derden te beschermen en te verdedigen, of (iii) in noodgevallen in te grijpen om iemands veiligheid of wettelijke rechten te beschermen ('Verplichte openbaarmaking').

  Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze tekst kan het verder gebeuren dat we bij het ontwikkelen van ons bedrijf activa kopen of verkopen of onze naam of rechtsvorm wijzigen, en is het mogelijk (afhankelijk van de transactie) dat uw beveiligde persoonlijke gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa. We zullen persoonsgegevens echter alleen verkopen of overdragen conform de voorwaarden van ons Privacybeleid. Als Bioness bijvoorbeeld door een ander bedrijf wordt overgenomen, kunnen uw persoonsgegevens deel uitmaken van de activa die aan het overnemende bedrijf worden overgedragen. In dat geval blijft dit Privacybeleid echter van toepassing op uw gegevens.

  De verzamelde gegevens worden mogelijk in hun geheel verstrekt aan andere hierboven niet vermelde derden, met inbegrip van potentiële bedrijfspartners en adverteerders. Deze gegevens zijn vóór vrijgave echter niet aan persoonsgegevens gekoppeld, tenzij u Bioness hiervoor

  toestemming heeft verleend. Gegevens die Bioness over u heeft verzameld, mogen door ons onbeperkt worden gebruikt en gedeeld zolang ze niet aan uw beveiligde persoonlijke gegevens zijn gekoppeld.

  Bioness verzamelt technologische gegevens door middel van tijdelijke en permanente cookies, 'clear GIF's' (ook wel 'webbakens' genoemd) en andere technologie, en zal mogelijk Bioness-cookies en andere technologische tools op uw computer installeren en gebruiken. Deze technologische gegevens dienen om het beheer van de Site te verbeteren en vergemakkelijken, en bezoeken aan de Site optimaal te laten verlopen. 'Technologische gegevens' omvatten, maar

  zijn niet beperkt tot, de volgende gegevens: bron-IP-adres, domeinnaam, datum en tijd van bezoek, Site-activiteiten en bezochte pagina's. Als u beveiligde persoonlijke gegevens heeft ingediend, zullen we deze gegevens mogelijk koppelen aan uw Technologische gegevens en niet-persoonsgebonden gegevens die we op andere manieren hebben verzameld. Een 'cookie' is een korte tekstregel die voor administratieve doeleinden in uw webbrowser wordt opgeslagen. Met behulp van cookies kunnen wij u betere service verlenen. Uw browser heeft opties voor het accepteren en afwijzen van cookies, en u kunt ook opgeven dat u wilt worden gewaarschuwd wanneer een cookie wordt verzonden. Als u alle cookies afwijst, loopt u echter het risico dat bepaalde functies en voorzieningen van de Site verloren gaan. Zoek naar 'cookie' in het Help-gedeelte van de browser voor meer informatie over cookies. We gebruiken cookies voor uiteenlopende doeleinden, bijvoorbeeld om voorkeuren op te slaan en inhoud (waaronder eventueel advertenties van derden) met betrekking tot uw interesses te leveren. Mogelijk zal Bioness, in verband met uw gebruik

  van de Site, andere bedrijven die advertenties op onze pagina's weergeven en andere derden toestaan hun cookies en andere technologische tools op uw computer te installeren en gebruiken.

  Koppelingen naar andere sites

  Bioness heeft geen controle over de gegevens die door derden van of over u worden verzameld nadat u de Site heeft verlaten. Door op koppelingen naar andere websites, adverteerders en andere derden te klikken verlaat u de Site. Zodra u dit doet, oefent Bioness niet langer controle uit op de privacypraktijken en de procedures voor het verzamelen van gegevens, of andere activiteiten, van derden die aan deze Site zijn gekoppeld. Bioness aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid en is niet verantwoordelijk voor de praktijken en procedures van dergelijke derden. Houd te allen tijde rekening met de mogelijkheid

  dat derden zich op onrechtmatige wijze toegang verschaffen tot privacygevoelige berichten of deze berichten wederrechtelijk onderscheppen. Bioness aanvaardt geen aansprakelijkheid en is niet verantwoordelijk voor dergelijke door derden gebezigde praktijken.

  Toestemming, opt-out en voorkeuren

  Bioness en/of de Aangegeven partijen kunnen u informatie toesturen zoals nieuwsbrieven en informatie over producten en diensten, promotie- en marketingevenementen en gelegenheden tot deelname aan onderzoeken en andere activiteiten. Als u uw recht krachtens de CAN SPAM-wet wilt uitoefenen en in de toekomst geen e-mailcorrespondentie van de afzender wilt ontvangen, met uitzondering van berichten over uw transacties (inclusief het gebruik van onze Site) of mededelingen van ons met betrekking tot Verplichte openbaarmakingen of voor zover anderszins bij de wet verplicht, klikt u op de koppeling onder dergelijke berichten. Behoudens Verplichte openbaarmakingen kunt u gegevens die u bij Bioness heeft ingediend, controleren, wijzigen of verwijderen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij: Bioness Inc., 25103 Rye Canyon Loop, Valencia, CA 91355, USA (Attn: Privacy / Legal). Dit verzoek dient uw naam en een beschrijving van de te wijzigen gegevens of voorkeuren te bevatten.

  Gegevensbeveiliging

  Bioness streeft ernaar de commercieel redelijke bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers te waarborgen. We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens die op onze Site zijn verzameld te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Internet is echter een open systeem en technologie en menselijke operators zijn niet onfeilbaar. We kunnen daarom niet garanderen dat de door u verzonden individuele gebruikersgegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, nooit door anderen zullen worden onderschept en/of ontsleuteld of onbedoeld openbaar zullen worden gemaakt. We kunnen de veiligheid van gegevens die via internet naar ons worden verzonden, niet waarborgen of garanderen, en we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onbedoelde openbaarmaking. Mocht onverhoopt inbreuk zijn gemaakt op de beveiliging van uw 'persoonlijke gegevens' (zoals de term of soortgelijke termen zijn gedefinieerd door enig toepasselijk recht dat kennisgeving bij inbreuk op beveiliging vereist), dan kan Bioness (geheel naar eigen goeddunken) u hiervan op de hoogte stellen door, zodra de omstandigheden dit toelaten, een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat u ons heeft gegeven. Er kan echter vertraging bij de kennisgeving optreden terwijl we de nodige maatregelen treffen om de reikwijdte van de inbreuk te bepalen en de integriteit van het systeem adequaat te herstellen, en als gevolg van de legitieme behoeften van wetshandhavingsinstanties indien kennisgeving een gerechtelijk onderzoek zou belemmeren. We evalueren regelmatig nieuwe technologie voor gegevensbeveiliging en voeren waar nodig upgrades van onze informatiebeveiligingssystemen uit.

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Houd er als gebruiker van de Site rekening mee dat we van tijd tot tijd wijzigingen in ons Privacybeleid kunnen aanbrengen. Aangezien u door de Site te gebruiken impliciet instemt met het actuele Privacybeleid en de actuele Gebruiksvoorwaarden, dient u het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden bij elk bezoek aan de Site te controleren. Als we besluiten wezenlijke wijzigingen aan te brengen, zullen we deze wijzigingen op de Site publiceren. Als we op een bepaald moment besluiten persoonsgegevens op een andere manier te gebruiken dan bij het verzamelen van de gegevens is aangekondigd, zullen we gebruikers hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar het laatste e-mailadres dat ons is verstrekt. Als gebruikers niet willen dat we hun gegevens op deze andere manier gebruiken, kunnen zij dit door middel van een opt-outoptie verhinderen. Als u het nieuwe beleid afwijst, zal Bioness gegevens gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid dat van kracht was op het moment waarop de gegevens werden verzameld.

  Kinderen, hun privacy en naleving van de privacywet voor kinderen

  In overeenstemming met de COPPA (Children's Online Privacy Protection Act: wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet) is onze website een site voor algemeen publiek en ligt het niet in onze bedoeling persoonsgegevens van kinderen onder dertien (13) jaar te verzamelen, tenzij we van mening zijn dat dit wettelijk toegestaan is. Als u de ouder of voogd van een kind onder dertien (13) jaar bent en u meent dat hij of zij ons persoonsgegevens heeft verstrekt, stuurt u een e-mail naar Bioness. De ouder of voogd van een kind onder dertien (13) jaar kan de persoonsgegevens van dit kind op aanvraag controleren en een verzoek indienen om de persoonsgegevens van het kind te verwijderen en verbieden dat dergelijke persoonsgegevens in de toekomst worden verzameld of gebruikt.

  Vragen

  Heeft u nog vragen? Als u vragen heeft over de manier waarop Bioness gegevens over u verzamelt en gebruikt, al dan niet in verband met uw gebruik van deze Site, of als u van mening bent dat Bioness zich niet houdt aan het gepubliceerde Privacybeleid, neemt u contact op met de privacyfunctionaris van Bioness via het volgende e-mailadres: [email protected]. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: Bioness Inc., 25103 Rye Canyon Loop, Valencia, CA 91355, USA (Attn: Privacy / Legal).

  Enige uiteenzetting

  Dit Privacybeleid zoals op deze Site gepubliceerd, is de enige uiteenzetting van het privacybeleid van Bioness ten aanzien van deze Site en andere sites die door Bioness worden beheerd. Samenvattingen, varianten, afwijkende formuleringen of andere versies van dit Privacybeleid zijn ongeldig, noch is een andere privacyverklaring of een ander privacybeleid geldig, in welke vorm dan ook.

  BESCHERMDE GEZONDHEIDSGEGEVENS DIE WE OP EEN ANDERE WIJZE DAN VIA DEZE WEBSITE VERZAMELEN, EN DE MANIER WAAROP WE DERGELIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN EN/OF VRIJGEVEN, WORDEN BESCHREVEN IN ONZE 'VERKLARING INZAKE HET PRIVACYBELEID'. LEES DE TEKST ZORGVULDIG DOOR.

  Ingangsdatum:
  Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd en op onze Site gepubliceerd op 22 mei 2008.

  ©2008 Bioness Inc. Alle rechten voorbehouden.
  Bioness Inc.
  25103 Rye Canyon Loop
  Valencia, CA 91355, VS