• Pagina afdrukken:print
  • Tekstgrootte aanpassen:AA A

  Gebruiksvoorwaarden

  Welkom op de website van Bioness Inc. ('Bioness', 'we', 'wij', 'ons' of 'onze'). Bioness verschaft u toegang tot http://www.bioness.com en andere door ons beheerde sites ('Site') en de informatie en andere materialen die op en via de Site beschikbaar zijn, behoudens naleving van de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder uiteengezet ('Gebruiksvoorwaarden'). DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN BEVATTEN BEPERKINGEN VAN UW RECHTEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN (MET INBEGRIP VAN VERPLICHTE ARBITRAGE). LEES DEZE TEKST DUS ZORGVULDIG DOOR.

  Bel in noodgevallen 112. Deze Site verschaft geen geneeskundig advies of medische diensten. De Materialen (zoals hieronder gedefinieerd) op deze Site bevatten algemene informatie over onze producten, die verkrijgbaar zijn via uw plaatselijke zorgprofessional. U dient altijd uw zorgprofessionals te raadplegen over alle aspecten van uw gezondheid en welke producten en/of therapieën voor u geschikt zijn. De Site en deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd volgens de Amerikaanse wetgeving.

  Uw toegang tot en gebruik van de Site (of het nu gaat om het browsen op of bekijken van de Site, interactie met de Site of andere activiteiten) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Wanneer u bepaalde diensten of materialen oproept, producten of diensten koopt of een koppeling vanaf deze Site volgt, bent u bovendien gebonden aan alle geldende wetten en aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigen, dus het is belangrijk dat u de Gebruiksvoorwaarden bij elk bezoek aan de Site controleert. Door onze Site te bezoeken en erop te browsen of een koppeling naar de Site op uw eigen of een andere website te posten stemt u onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud in met deze voorwaarden en bepalingen. Gebruik deze site UITSLUITEND als u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden. Als u de Site blijft gebruiken, geeft u hiermee aan dat u zich gebonden acht aan alle actuele Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid. In dit geval is sprake van een juridisch bindend contract tussen u en Bioness.

  U stemt ermee in dat Bioness u via elektronische weg vereiste kennisgevingen, overeenkomsten en andere informatie toestuurt. Bioness zal de kennisgevingen op de startpagina van de Site of op de relevante webpagina van de desbetreffende service publiceren of kan kennisgevingen naar eigen goeddunken verzenden naar het laatste e-mailadres dat u ons heeft gegeven (indien van toepassing). Als u niet langer elektronische kennisgevingen wilt ontvangen, moet u het gebruik van de Site staken.

  Het verzamelen van gegevens

  Op bepaalde pagina's van de Site wordt u mogelijk verzocht ons gegevens te verstrekken. Als u aan dit verzoek gehoor geeft, stemt u ermee in: (a) waarheidsgetrouwe, correcte, actuele en volledige informatie over uzelf (aangeduid als 'Informatiegegevens') te verschaffen op het desbetreffende Site-formulier en (b) de Informatiegegevens te onderhouden en tijdig bij te werken om deze waarheidsgetrouw, correct, actueel en volledig te houden. Als u valse, incorrecte, niet-actuele of onvolledige Informatiegegevens verstrekt of als Bioness redelijkerwijs vermoedt dat dergelijke gegevens vals, incorrect, niet-actueel of onvolledig zijn, heeft Bioness het recht u de toegang tot de Site (of delen ervan) al dan niet voorgoed te ontzeggen. Bij het verzamelen van gegevens gaan we te werk conform ons Privacybeleid.

  De intellectuele-eigendomsrechten en beperkte licentie van Bioness

  Alle tekst, afbeeldingen, multimedia-inhoud of andere materialen die u op de Site ziet of leest en alle gerelateerde technologie en programmacode (de 'Materialen') zijn het eigendom van of worden gebruikt met toestemming van Bioness en mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U mag één exemplaar van de Materialen naar één computer downloaden en u mag één exemplaar van de klantgerichte webpagina's afdrukken in de vorm waarin deze op het scherm verschijnen (dus niet de programmacode) voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u eventuele auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendoms- en/of attributieaanduidingen op de Materialen intact laat en de Materialen op generlei wijze wijzigt, tenzij Bioness u hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend. U verwerft geen eigendomsrechten voor Materialen, en Bioness kan de beperkte licentie ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken intrekken. U mag de Materialen niet wijzigen, opnieuw gebruiken, publiceren of voor openbare of commerciële doeleinden aanwenden zonder schriftelijke toestemming van Bioness. Pogingen om de Materialen over te dragen of in eigendom af te staan of er een sublicentie voor te verlenen zijn nietig en zullen uw gebruiksrecht voor de Materialen automatisch beëindigen.

  Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze tekst heeft u geen eigendomsrechten voor software of programmacode van de Site, en uw licentie voor zulks is onderworpen aan dit artikel en beperkt tot het gebruik van de Site zoals toegestaan ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden. U mag broncode, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmen van de Materialen op geen enkele wijze decompileren, disassembleren of aan reverse engineering onderwerpen, of trachten deze te reconstrueren, te identificeren of te achterhalen. Dit verbod is echter uitsluitend geldig voor zover toegestaan door eventueel toepasselijk recht. De Materialen kunnen technologie en inhoud van derden omvatten en bij gebruik van deze technologie en/of inhoud buiten de Site, of op een wijze die niet specifiek is toegestaan ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden, bestaat het risico dat u de rechten van derden schendt. U gaat ermee akkoord Bioness in deze te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren. Voorts stemt u ermee in niets van de Materialen te kopiëren naar of te distribueren aan andere partijen (bijvoorbeeld door middel van 'spiegelen') of hiertoe pogingen te ondernemen, of anderszins inbreuk te maken op de

  niet-commerciële, niet-overdraagbare, niet-exclusieve beperkte licentie voor één computer, die Bioness ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden verleent (maar naar eigen goeddunken kan intrekken), tenzij Bioness hiervoor specifiek toestemming geeft. Het is niet toegestaan de oorspronkelijke protocollen die door Bioness in verband met de Site worden gebruikt te onderscheppen, te emuleren of om te leiden, bijvoorbeeld door ongeoorloofde onderdelen toe te voegen, een pakketsnuffelaar te gebruiken of op welke andere manier dan ook.

  Indiening van materialen

  Hoewel we uw materialen graag ontvangen wanneer we er specifiek om vragen of wanneer we u verzoeken deze in te dienen, is het tegen ons beleid om inhoud, informatie, ideeën, suggesties of andere materialen te aanvaarden of te overwegen waarom we niet specifiek hebben verzocht. Wanneer we dergelijke materialen van u accepteren, zijn deze onderhevig aan alle specifieke voorwaarden, bepalingen en vereisten die erop van toepassing zijn. Hierdoor worden misverstanden voorkomen voor het geval uw ideeën lijken op de ideeën die we zelfstandig ontwikkelen of hebben ontwikkeld. U gaat er evenzo mee akkoord dat alle gebruikersinhoud (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de inhoud van ons toegestuurde e-mails) die u ons op elektronische of andere wijze stuurt ('Gebruikersinhoud'), als niet-vertrouwelijk zal worden behandeld, en dat we deze Gebruikersinhoud naar eigen inzicht mogen gebruiken zonder verplichting jegens u. Tevens verleent u Bioness hierbij een wereldwijde, eeuwigdurende, kosteloze, volledig betaalde, niet-exclusieve, onherroepelijke, onbeperkte licentie (met het recht om onbeperkte sublicenties te verlenen via meerdere niveaus van sublicentiehouders) om Gebruikersinhoud of delen ervan te distribueren, te verkopen, te verhuren, te leasen, te verveelvoudigen, te kopiëren, op te nemen, te wijzigen, eraan toe te voegen, met andere materialen te combineren, te verwijderen, aan te passen, in het openbaar te tonen, in het openbaar uit te voeren of in eigendom af te staan, of er afgeleide werken van te maken en om Gebruikersinhoud of delen ervan anderszins te gebruiken en te exploiteren, via welk middel of medium dan ook (met inbegrip van middelen/media die in de toekomst zullen worden ontwikkeld), in welke taal dan ook en op welke manier dan ook (inclusief manieren die in de toekomst zullen worden uitgevonden). U stemt er eveneens mee in dat Bioness Gebruikersinhoud of delen ervan aan derden vrijgeeft, bijvoorbeeld omdat vrijgave verplicht of redelijkerwijs nodig is uit hoofde van de wet, een juridisch proces of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, om de rechten van Bioness ten uitvoer te brengen, aanspraken van derden te analyseren of te beantwoorden, om Bioness en de gebruikers van Bioness-producten in het algemeen te beschermen of om welke andere reden dan ook. Bovendien staat het Bioness vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in de Gebruikersinhoud die u ons heeft toegestuurd op elk gewenst moment voor welk doel dan ook te gebruiken zonder verplichting, financieel of anderszins, jegens u. Eventuele wijzigingen in dit indieningsbeleid en deze licentie dienen schriftelijk te worden vastgelegd en te worden ondertekend door een Bioness-procuratiehouder.

  De rechten die u uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden heeft toegekend, mogen niet worden beëindigd, ingetrokken of opgeheven en het recht van teruggave is hierop niet van toepassing.

  Auteursrecht en handelsmerken

  De Site bevat auteursrechtelijk beschermde materialen, handelsmerken en andere merkgebonden informatie zoals tekst, software, foto's, beelden, audiovisuele materialen, afbeeldingen, muziek en geluid. De volledige inhoud van de Site is auteursrechtelijk beschermd krachtens de wetten op auteursrechten van de Verenigde Staten en/of soortgelijke wetten van andere rechtsgebieden. Bioness heeft, zonder beperking, een auteursrecht op de selectie, coördinatie, schikking en verbetering van dergelijke materialen, en op de oorspronkelijk inhoud van Bioness. Het auteursrecht op inhoud van andere inhoudsproviders berust bij de respectieve providers. 'Bioness', 'Bioness Inc.', het 'Bioness-logo' en andere merken die op de Site worden weergegeven, zijn de dienst- en handelsmerken van Bioness. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo's op deze Site, met of zonder attributie, zijn de handelsmerken, dienstmerken of logo's van hun respectieve eigenaars. U stemt ermee in dergelijke merken niet te zullen weergeven of gebruiken, op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Bioness, en alle goodwill die aan uw gebruik hiervan is gekoppeld, komt uitsluitend ten goede aan Bioness of de respectieve eigenaars. Elementen van de Site worden bovendien beschermd door wetten op 'trade dress' (uitingen van bedrijfsstijl en/of imago) en wetten op intellectuele eigendom, en mogen op geen enkele wijze worden gekopieerd, verveelvoudigd, gedownload of gedistribueerd, gedeeltelijk of in hun geheel, zonder uitdrukkelijke toestemming van Bioness.

  Koppelingen, koppelen en andere partijen

  Deze Site bevat mogelijk koppelingen naar pagina's op andere sites, die wellicht producten diensten of andere bronnen aanbieden. Aangezien Bioness geen controle over dergelijke sites en bronnen heeft, erkent en bevestigt u dat Bioness niet verantwoordelijk is voor de juistheid van informatie die door andere sites wordt verstrekt of via andere sites beschikbaar is. De aanwezigheid van koppelingen naar externe sites houdt niet in dat Bioness de sponsors van dergelijke sites of de inhoud, producten, advertenties of andere materialen op deze sites onderschrijft. Deze pagina's of koppelingen worden niet door Bioness gecreëerd, bewerkt of bijgehouden. Voorts erkent en bevestigt u dat Bioness niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies als (vermeend) gevolg van of in (vermeend) verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn via deze andere sites of bronnen.

  Als gevolg van uw gebruik van de Site zult u van tijd tot tijd mogelijk communiceren met, berichten ontvangen van, worden omgeleid naar of informatie uitwisselen met derden (bijvoorbeeld adverteerders of andere Site-gebruikers), deelnemen aan of gebruikmaken van de diensten van derden, of goederen en diensten van derden verwerven. Dergelijke communicatie, interactie en deelname is enkel en alleen tussen u en de respectieve derde, en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u in verband met deze activiteiten of transacties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen, garanties, overeenkomsten, contracten of andere voorwaarden of bepalingen die eventueel tussen u en de derde bestaan, en alle goederen of diensten die u mogelijk van derden koopt of verwerft).

  Bioness verleent u hierbij een niet-exclusieve, beperkte licentie, die Bioness naar eigen goeddunken kan intrekken, om een koppeling naar de Bioness-startpagina toe te voegen aan elke willekeurige site in uw bezit of onder uw beheer, mits deze site niet in concurrentie met Bioness is, en Bioness niet bekritiseert of anderszins benadeelt. Elke site waarop u een dergelijke koppeling plaatst, evenals alle andere hieraan gekoppelde locaties, moet voldoen aan alle geldende wetten, mag anderen op geen enkele wijze beledigen, belasteren, stalken of bedreigen, of inbreuk maken op de privacy-, publiciteits- en intellectuele-eigendomsrechten of andere wettelijke rechten van anderen, en mag op geen enkele wijze ongepaste, krenkende, lasterlijke, godslasterlijke, onfatsoenlijke, obscene of onwettige/onrechtmatige informatie, onderwerpen, namen of andere materialen posten, publiceren, distribueren, verspreiden of bevorderen. De aanwezigheid van een dergelijke koppeling houdt niet in dat Bioness de desbetreffende site(s) onderschrijft.

  Verklaringen en garanties

  U verklaart en garandeert het volgende: (i) u bent gerechtigd en bevoegd om de overeenkomst beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en al uw verplichtingen ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden na te komen; (ii) u heeft correcte en actuele Informatiegegevens verstrekt en zal deze blijven verstrekken; (iii) u bent de eigenaar of gemachtigde licentiehouder (of de gevolmachtigde van de eigenaar of de gemachtigde licentiehouder) van uw Gebruikersinhoud en u heeft volledige wettelijke, technische en redactionele controle van deze inhoud; (iv) u heeft het recht de licenties die uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden zijn verleend aan anderen te verlenen zonder derden om toestemming te hoeven vragen; (v) uw prestaties ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden en/of de hierin verleende rechten zijn niet in strijd en zullen niet in strijd zijn met of resulteren in inbreuk op of schending van enige voorwaarden of bepalingen, of een wanprestatie vertegenwoordigen krachtens enig contract of enige overeenkomst, waaraan u momenteel bent gebonden of in de toekomst zult zijn gebonden; (vi) uw prestaties ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden zullen voldoen aan alle geldende nationale en buitenlandse wetten, regels en voorschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten betreffende exportbeperking, privacy en obsceniteit); en (vii) u zult uitsluitend deelnemen voor de beoogde en uitdrukkelijk toegestane doeleinden. Voorts verklaart en garandeert u dat uw Gebruikersinhoud en alle andere door u ingediende gegevens of materialen en het gebruik dat Bioness hiervan maakt ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden (a) geen plicht jegens of rechten van enige persoon of enig lichaam schenden of overtreden of hierop inbreuk maken, hetzij direct hetzij indirect, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten en rechten inzake handelsmerk, dienstmerk, handelsgeheim, andere intellectuele eigendom, publiciteit of privacy, en niet zullen resulteren in financiële of andere verplichtingen jegens derden voor Bioness als gevolg van diens uitoefening van de door u krachtens deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten; (b) niet frauduleus, misleidend, onrechtmatig, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, dreigend, onzedelijk, ontuchtig, schunnig, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn; (c) anderen niet lastigvallen of anderszins belemmeren bij het gebruik van de Site; (d) geen schadelijke activiteiten of stoffen propageren; en (e) niet onwettig of onrechtmatig zijn of in strijd met de wetten of voorschriften in enig rechtsgebied waar, voor zover van toepassing, uw Gebruikersinhoud wordt gemaakt, weergegeven of opgeroepen.

  Afwijzing van garanties

  U BEGRIJPT EN BEVESTIGT UITDRUKKELIJK HET VOLGENDE:

  GEBRUIK VAN DE SITE IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. ALLE INHOUD VAN OF INFORMATIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT 'IN DE HUIDIGE STAAT' ZONDER ENIGERLEI TOEZEGGINGEN OF GARANTIES. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN KRACHTENS TOEPASSELIJK RECHT WIJST BIONESS ALLE UITDRUKKELIJKE EN STILZWIJGENDE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. U STEMT ERMEE IN DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE EN ALLE SITEMATERIALEN GEHEEL VOOR UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO IS.

  BOVENDIEN GARANDEERT BIONESS NIET DAT DE FUNCTIES OP DE SITE ZONDER ONDERBREKINGEN OF FOUTEN ZULLEN WERKEN, DAT PROBLEMEN IN OF OP DE SITE ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF DAT DE SITE OF DE SERVER WAARDOOR DE SITE BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN EN ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. ALS U MATERIAAL VAN DE SITE OPHAALT, BIJVOORBEELD DOOR MIDDEL VAN DOWNLOADEN, DOET U DIT NAAR EIGEN OORDEEL EN VOOR EIGEN RISICO. INDIEN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL RESULTEERT IN BESCHADIGING VAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES, BENT U HIERVOOR ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK. BIONESS IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK, OP WELKE MANIER DAN OOK, VOOR MATERIALEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, FOUTEN OF OMISSIES IN INHOUD OF ENIGERLEI VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN MATERIAAL DAT IS GEPOST, PER E-MAIL IS VERSTUURD OF OP ANDERE WIJZE VIA DE SITE IS VERZONDEN. ALS U AANSTOOT NEEMT AAN MATERIAAL OP DE SITE, MAAK DAN VERDER GEEN GEBRUIK VAN DE SITE.

  Beëindiging, stopzetting en onderbrekingen

  Bioness kan uw gebruik van de Site geheel naar eigen goeddunken beëindigen, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld wanneer Bioness van mening is dat u: (1) in strijd met de letter of geest van deze Gebruiksvoorwaarden heeft gehandeld of deze heeft overtreden, of anderszins ongepast heeft gehandeld; (2) het intellectuele-eigendomsrecht van een derde heeft geschonden; (3) gegevens heeft verstrekt die Bioness niet kan verifiëren of staven; of (4) ongeoorloofde Gebruikersinhoud heeft verzonden. U gaat ermee akkoord dat uw toegang tot de Site zonder voorafgaande kennisgeving kan worden beëindigd.

  BIONESS BEHOUDT HET RECHT OM DE WERKING VAN DE SITE OF UW GEBRUIK ERVAN TE ALLEN TIJDE GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE STAKEN, ONGEACHT DE SITUATIE, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VERPLICHTING JEGENS U, IN WELK GEVAL UW ACCOUNT MOGELIJK WORDT BEËINDIGD EN EVENTUELE GEPOSTE BERICHTEN OF ANDERE INHOUD MOGELIJK WORDEN VERNIETIGD.

  Bioness behoudt zich het recht voor om de diensten al dan niet met voorafgaande kennisgeving te onderbreken, om welke reden dan ook (of zonder reden). U gaat ermee akkoord dat Bioness niet aansprakelijk is voor onderbreking van de dienst, vertraging of storingen. Bioness heeft het recht om op elk gewenst moment, voor welke reden dan ook (of zonder reden), aspecten van de Site geheel naar eigen goeddunken te elimineren en/of te wijzigen.

  U BEGRIJPT EN BEVESTIGT UITDRUKKELIJK DAT BIONESS, HAAR MOEDERBEDRIJF, GELIEERDE BEDRIJVEN OF DOCHTERBEDRIJVEN, HUN LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS, CONTRACTANTEN, AANGEGEVEN PARTIJEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN HET PRIVACYBELEID), LEVERANCIERS OF ANDERE PARTNERS, HUN PLAATSVERVANGERS, RECHTVERKRIJGENDEN OF LICENTIEHOUDERS, OF HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, GEMACHTIGDEN OF WERKNEMERS (TEZAMEN 'AANGEGEVEN PARTIJEN') IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENIG ANDER LICHAAM VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE OF GEVOLGSCHADE OF VOOR SCHADEVERGOEDING VAN PUNITIEVE OF ANDERE AARD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR WINSTDERVING OF VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK OF GEGEVENS, OF VOOR ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DE SITE, HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN DOOR U VERZONDEN BERICHTEN OF GEGEVENS, OF VERLIES OF BESCHADIGING HIERVAN, DE MATERIALEN DIE OP DE SITE BESCHIKBAAR ZIJN, VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP OF IN VERBAND MET DE SITE OF ENIGE ANDERE AANGELEGENHEID MET BETREKKING TOT DE SITE-INFORMATIE IN DE SITE, ZELFS ALS DEZE PARTIJ OF PARTIJEN OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. HET ENIGE WAT U KUNT DOEN ALS U ONTEVREDEN BENT MET DE SITE EN/OF SITEMATERIALEN, IS HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN. U STEMT ERMEE IN DAT DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJSTELLING WORDT GEÏMPLEMENTEERD MET DE BEWUSTE BEDOELING OM ALLE BEKENDE EN ONBEKENDE AANSPRAKEN OP TE HEFFEN EN MET DE BEDOELING OM AFSTAND TE DOEN VAN ALLE RECHTEN UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 1542 IN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIË (CALIFORNIA CIVIL CODE) OF INGEVOLGE ANDERE WETTEN WAARIN HET AFLEGGEN VAN SOORTGELIJKE VERKLARINGEN VAN AFSTAND VAN ONBEKENDE AANSPRAKEN VERPLICHT WORDT GESTELD.

  Schadevergoeding

  U gaat er onherroepelijk mee akkoord Bioness en de Aangegeven partijen schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen of eisen, met inbegrip van redelijke rechtsbijstandskosten van derden, voortvloeiend uit of in verband met uw Gebruikersinhoud, uw gebruik van de Site, uw verbinding met de Site, uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of uw overtreding van enige rechten van een andere partij.

  Apparatuur

  U verklaart zich verantwoordelijk voor het verwerven en onderhouden van alle telefoon-, computer- en andere apparatuur die nodig is voor toegang tot en gebruik van de Site, en u zult verantwoordelijk zijn voor alle hieraan verbonden kosten.

  Privacy en controle

  Uw activiteit op de Site is onderworpen aan ons Privacybeleid. We zijn echter niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van informatie die u op de Site heeft gepubliceerd of beschikbaar heeft gemaakt. Bioness zal uw communicatie en activiteiten op de Site mogelijk controleren en vastleggen. U gaat hiermee akkoord en stemt ermee in dat zulks zal worden beschouwd als Gebruikersinhoud waarop alle rechten van Bioness uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

  MOGELIJK ZAL BIONESS UW COMPUTER EN HET BESTURINGSSYSTEEM VAN UW COMPUTER, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET RAM-GEHEUGEN, DE VASTE SCHIJVEN, DE CENTRALE VERWERKINGSEENHEID EN HET IP-ADRES, CONTROLEREN MET HET DOEL DE SITE EN/OF SERVICE TE VERBETEREN EN DE NALEVING VAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE CONTROLEREN EN AF TE DWINGEN.

  Kinderen, hun privacy en naleving van de privacywet voor kinderen

  In overeenstemming met de COPPA (Children's Online Privacy Protection Act: wet voor de bescherming van privacy van kinderen op internet) is onze website een site voor algemeen publiek en ligt het niet in onze bedoeling persoonsgegevens van kinderen onder dertien (13) jaar te verzamelen, tenzij we van mening zijn dat dit wettelijk toegestaan is. Als u de ouder of voogd van een kind onder dertien (13) jaar bent en u meent dat hij of zij ons persoonsgegevens heeft verstrekt, stuurt u een e-mail naar Bioness. De ouder of voogd van een kind onder dertien (13) jaar kan de persoonsgegevens van dit kind op aanvraag controleren en een verzoek indienen om de persoonsgegevens van het kind te verwijderen en verbieden dat dergelijke persoonsgegevens in de toekomst worden verzameld of gebruikt.

  Distributie- en gebiedsbeperkingen

  De informatie op de Site is niet bestemd voor distributie naar of gebruik door personen of lichamen in rechtsgebieden of landen waar dergelijke distributie of dergelijk gebruik in strijd zou zijn met de wet of voorschriften, of Bioness zou verplichten tot registratie in een dergelijk rechtsgebied of land. Deze Site wordt beheerd en geëxploiteerd vanuit het Bioness-kantoor in de Amerikaanse staat Californië en Bioness doet geen toezegging dat de materialen op de Site geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Als u deze Site vanaf andere locaties gebruikt, doet u dit op eigen initiatief en risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van nationale wetten met betrekking tot onlinegedrag en acceptabele inhoud, voor zover nationale wetten van toepassing zijn. Gebruik van of toegang tot de Site dient niet te worden opgevat als doelbewuste benutting van de voordelen of voorrechten van het drijven van handel in andere staten dan Californië door Bioness.

  Software die is gerelateerd aan of beschikbaar is gemaakt door deze Site, is mogelijk onderworpen aan Amerikaanse exportbeperkingen. Het is daarom verboden software van deze Site te downloaden of (weder) uit te voeren (a) naar Cuba, Noord-Korea, Iran, Syrië of andere landen waaraan de Verenigde Staten een embargo hebben opgelegd (of naar staatsburgers of ingezetenen van deze landen); of (b) naar personen die in de lijst Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of in de Table of Deny Orders van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken zijn vermeld. Door het downloaden van enige software die aan deze Site is gerelateerd, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, geen staatsburger of ingezetene bent van en niet bent onderworpen aan het bestuur van dergelijke landen en dat uw naam niet op een van de voornoemde lijsten voorkomt. Toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt door de partijen specifiek verworpen.

  Toepasselijk recht en geschillen

  De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en dienen te worden geïnterpreteerd overeenkomstig het nationale recht van de Verenigde Staten en de staat Californië dat van toepassing is op contracten die in Californië worden aangegaan en volledig in Californië zullen worden uitgevoerd (dat wil zeggen ongeacht strijdigheid van wettelijke bepalingen), waar u zich ook bevindt. U erkent dat de verleende rechten en de verplichtingen die ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden jegens Bioness worden aangegaan van unieke en onvervangbare aard zijn en dat het verlies van deze rechten en verplichtingen Bioness onherstelbare schade zal berokkenen, die niet kan worden gecompenseerd door financiële schadevergoeding alleen, zodat Bioness recht zal hebben op 'injunctive relief' (gerechtelijk verhaal) of ander op billijkheid berustend verhaal (zonder de noodzaak van een borg of garantie), in het geval van enige schending of verwachte schending door u. U ziet onherroepelijk af van alle rechten om 'injunctive relief' of ander op billijkheid berustend verhaal te eisen en stemt ermee in eventuele aanspraken te beperken tot eisen tot financiële schadevergoeding. Behalve met betrekking tot de interpretatie, bescherming of uitoefening van de geëiste intellectuele-eigendomsrechten van Bioness of het recht om 'injunctive relief' te eisen (waarop alleen arbitrage van toepassing zal zijn met wederzijds goedvinden van de partijen) gaat u ermee akkoord dat alle gedingen, rechtshandelingen of gerechtelijke acties voortvloeiend uit of gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden of de Site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wettelijke of billijke aanspraken, of vorderingen wegens onrechtmatige daden) enkel en alleen zullen worden afgehandeld door middel van bindende arbitrage ten overstaan van één arbiter krachtens de regels en voorschriften van de American Arbitration Association (AAA). De arbitrage zal plaatsvinden in Los Angeles, Californië. De arbiter zal het materieel recht van de staat Californië toepassen, zal een schriftelijk besluit uitvaardigen en zal bevoegd zijn om rechtsmiddelen toe te kennen die stroken met deze overeenkomst, met uitzondering van punitieve, morele of bijzondere schadevergoeding. De voorwaarden van artikel 1283 en 1283.05 met betrekking tot 'pre-hearing discovery' in de California Code of Civil Procedure worden door de partijen uitdrukkelijk opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. De partijen zullen de arbitragekosten delen. Als de arbitragekosten krachtens het toepasselijk recht door Bioness moeten worden betaald teneinde de arbitragebepaling uitvoerbaar te maken, kan Bioness echter naar eigen goeddunken besluiten dergelijke kosten te betalen en over te gaan tot arbitrage. U stemt ermee in dat de bepalingen in deze alinea van kracht blijven bij beëindiging van uw account(s). U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat alle geschillen, eisen en rechtsvorderingen die u eventueel heeft in verband met of met betrekking tot de Site, afzonderlijk zullen worden afgehandeld, zonder gebruik te maken van enige vorm van rechtshandeling namens een groep.

  Scheidbaarheid

  Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om een of andere reden niet-uitvoerbaar blijkt, wordt aangenomen dat deze bepaling kan worden gescheiden van de rest, die van kracht zal blijven. De partijen gaan ermee akkoord dat het gerecht dient te trachten de bedoelingen van de partijen, zoals beschreven in de bepaling, optimaal ten uitvoer te brengen. De geldigheid en uitvoerbaarheid van eventuele resterende bepalingen zal niet worden beïnvloed.

  Verklaring van afstand

  Indien Bioness enig recht uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet terstond uitoefent, zal in geen geval worden verondersteld dat Bioness afstand heeft gedaan van dit recht en van de mogelijkheid om dit op een later tijdstip te doen.

  Verjaringswet

  U gaat ermee akkoord dat alle aanspraken en rechtsvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site of deze Gebruiksvoorwaarden, binnen één (1) jaar nadat een dergelijke aanspraak of rechtsvordering is ontstaan, moeten worden ingediend bij een toepasselijk gerecht, ongeacht eventuele andersluidende statuten of wetten. Hierna zijn dergelijke aanspraken/vorderingen namelijk nietig.

  Cessie

  Het is u niet toegestaan uw rechten of verplichtingen, de Gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid, of delen hiervan, te delegeren, te cederen of over te dragen, bij akte of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bioness. Elke poging hiertoe die in strijd is met dit artikel zal nietig zijn en geen effect hebben. Bioness mag deze overeenkomst of delen ervan te allen tijde zonder kennisgeving cederen. Behoudens het voorgaande zullen deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid van kracht en bindend zijn ten voordele van de toegestane plaatsvervangers en rechtverkrijgenden van elke partij.

  Volledige overeenkomst - wijziging en beëindiging

  Bioness behoudt zich het exclusieve recht voor om nu en dan op willekeurig tijdstippen alle materialen, informatie of inhoud die op de Site beschikbaar zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw Gebruikersinhoud, berichten en account, en alle functies of voorzieningen in of op de Site, of, in elk respectief geval, delen hiervan tijdelijk of permanent te wijzigen, in te trekken, te onderbreken of stop te zetten, met inbegrip van de beëindiging van alle aan de Site gekoppelde activiteiten, al dan niet met voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat Bioness niet aansprakelijk zal zijn jegens u of derden voor enige wijziging, onderbreking of stopzetting van de Site of delen ervan.

  Bioness behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of aan te passen. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden gewijzigd, zoals door Bioness op deze Site gepubliceerd. Door Bioness aangebrachte wijzigingen worden van kracht zodra deze op de Site zijn gepubliceerd, en als u de Site blijft gebruiken, geeft u hiermee aan akkoord te gaan met deze wijzigingen. U dient deze pagina daarom regelmatig te bezoeken om de meest recente Gebruiksvoorwaarden te controleren.

   Ingangsdatum
  Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd en op onze Site gepubliceerd op 18 januari 2008.

  Bioness Inc.
  25103 Rye Canyon Loop
  Valencia, CA 91355, USA (Attn: Webmaster)